Jesteś tutaj: DLA MIESZKAŃCÓW » Kultura » GOKSiR w Dobromierzu

GOKSiR W DOBROMIERZU


 

Siedziba:
ul. Plac Wolności 19
58 - 170 Dobromierz
tel. 74 858 62 88
fax 74 85 86 109
e-mail: goksir@dobromierz.pl

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Marzena Puć-Piotrowska

Zespół DOBROMIERZANIE

 

Zespół CZERWONE RÓŻE
(działalność zawieszona)

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu powstał 1 stycznia 2005 r. na mocy Uchwały Rady Gminy Dobromierz Nr XXXI/191/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Głównym celem ośrodka kultury jest realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, krzewienia kultury fizycznej, utworzenia trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, upowszechnianie sportu oraz form propagujących zdrowy tryb życia, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, badanie i rejestracja zjawisk kulturalnych. Ponadto prowadzenie działalności środowiskowej w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, pobudzanie aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, wspieranie i organizowanie zajęć amatorskiego ruchu artystycznego a także działalność wydawnicza i wystawiennicza.

Realizacja zadań GOKSiR-u koncentruje się w:

 1. budynku ośrodka kultury;

 2. Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobromierzu i poszczególnych jej filiach w Roztoce, Gniewkowie i Czernicy;

 3. świetlicach wiejskich w Czernicy, Gniewkowie, Dzierzkowie, Borowie, Roztoce, Jugowej, Kłaczynie, Bronowie, Szymanowie, Pietrzykowie;

 4. i na basenach kąpielowych w Dobromierzu (w sezonie letnim).

 

 

Biblioteki


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu:
ul. Plac Wolności 19, 58-170 Dobromierz
Czytelnia: ul. Plac Wolności 19 (budynek GOKSiR Dobromierz, parter);
58 - 170 Dobromierz
Tel. /74/ 8586288

Bibliotekarz
Justyna Żołądek

Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobromierzu:

 • Poniedziałek 8:00 - 17:00
 • Wtorek 8:00 - 17:00
 • Środa 8:00 - 15:00
 • Czwartek 8:00 - 15:00

Została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 1 kwietnia 2003r. na mocy Uchwały Rady Gminy Dobromierz Nr VII/39/03 z dnia 11 marca 2003r. Jej podstawową działalnością jest upowszechnianie czytelnictwa w gminie, organizowanie lub współorganizowanie wystaw okolicznościowych, kiermaszów książek, konkursów oraz spotkań z pisarzami, ciekawymi osobowościami etc.

Liczba miejsc dla czytelników: 15; Czytelnia i wypożyczalnia biblioteki ma swą siedzibę w budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Formy pracy z czytelnikiem - głośne czytanie dla najmłodszych pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi (w zależności od potrzeb); pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu informacji w zbiorach biblioteki, pomoc w wyszukiwaniu pozycji książkowych, lekcje biblioteczne, wystawy książek, kiermasze książek, konkursy recytatorskie i plastyczne, zajęcia taneczno – teatralne dla dzieci oraz zajęcia plastyczne.

Liczba woluminów ogółem: 10352

W zbiorach biblioteki znajdziemy: lektury szkolne (szkoła podstawowa, szkoła średnia), literaturę dla dzieci i młodzieży (dla najmłodszych, baśnie i bajki, przygodowe, obyczajowe, historyczne, przyrodnicze, fantastyczne), literaturę piękną (polska i obca), literaturę popularno-naukową, księgozbiory podręczne (encyklopedie, słowniki, atlasy, pozycje dla studentów różnych kierunków), biblioteczkę regionalną (pozycje dotyczące regionu Dolnego Śląska).
 

Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Roztoce:
ul. Jana Pawła II/9 (budynek Zespołu Szkół w Roztoce, parter)
58 - 173 Roztoka

Bibliotekarz
Małgorzata Kowalska

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek 15:00 - 18:00
 • Wtorek 14:00 - 18:00
 • Czwartek 15:00 -18:00

Liczba miejsc dla czytelników: 20

Filia nr 1 ma swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Roztoce co dało możliwość fizycznego połączenia zbiorów biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej.

Formy pracy z czytelnikiem: Centrum Multimedialne: 5 stanowisk komputerowych z darmowym dostęp do internetu dla wszystkich mieszkańców naszej gminy; głośne czytanie; wystawy książek; spotkania okolicznościowe; lekcje biblioteczne; pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi (w zależności od potrzeb); edukacja czytelnicza; współpraca ze Szkołą Podstawową w Roztoce.
Liczba woluminów ogółem: 6752.


 
Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 w Gniewkowie:
Gniewków 3 (budynek Szkoły Podstawowej)
58 - 173 Roztoka

Bibliotekarz:
Krystyna Rowicka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 15:00 – 17:00
Wtorek 15:00 – 17:00
Środa 15:00 – 17:00
Czwartek 15:00 – 17:00
Piątek 15:00 – 17:00

Liczba miejsc dla czytelników: 15

Filia nr 2 ma swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Gniewkowie co dało możliwość fizycznego połączenia zbiorów biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej.

Formy pracy z czytelnikiem: Centrum Multimedialne: 5 stanowisk komputerowych z darmowym dostęp do internetu dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. wystawy książek: nowości wydawnicze, tematyczne; gazetki tematyczne; prezentacje multimedialne; lekcje biblioteczne; konkursy: plastyczne, literackie, czytelnicze; diagnozowanie potrzeb czytelniczych (przed dokonaniem zakupu nowości wydawniczych); udzielanie informacji bezpośrednich; współpraca ze Szkołą Podstawową w Gniewkowie.

Liczba woluminów ogółem: 6782.

 

 

Świetlice wiejskie


 

 PLIKI DO POBRANIA

STAWKI OPŁAT ZA WYNAJEM SAL /ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z ICH WYPOSAŻENIEM

CENNIK WYPOŻYCZEŃ NACZYŃ I SPRZĘTU, ZARZĄDZANYCH PRZEZ GOKSiR / KOSZTY ZNISZCZEŃ SPRZĘTU, ZARZĄDZANEGO PRZEZ GOKSiR

Wniosek o wynajem świetlicy

Wniosek o wypożyczenie sprzętu, do którego tytuł prawny posiada GOKSiR

 


 

PROGRAM KADENCYJNY
DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W DOBROMIERZU

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu będzie prowadził działalność zgodnie z przyjętą misją i wizją działalności.

I.     Misja

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności, kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • filie GOKSiR - ułatwiające dotarcie do każdego mieszkańca,

 • sala widowiskowa - ze względu na wielkość,

 • bogata oferta zajęć dla dzieci i młodzieży,

 • szeroki wachlarz imprez okolicznościowych (festyny),

 • wieloletnie doświadczenie i sukcesy zespołów tanecznych,

 • dobra współpraca z radami sołeckimi, OSP,

 • realizacja ciekawych projektów kulturalnych, społecznych, artystycznych,

 • doświadczona kadra

 • brak oferty dla osób niepełnosprawnych i nieprzygotowanie obiektów do ich potrzeb

 •  niewielu społecznych animatorów kultury,

 • małe zainteresowanie mieszkańców udziałem w projektach,

 • bardzo niska aktywność wolontariuszy

Kierunki rozwoju

 1. Animacja aktywności lokalnej oraz stwarzanie przestrzeni dla kreatywności mieszkańców i pracowników ośrodka.

 2. Kultywowanie tradycji i otwartość na nowe koncepcje działań kulturalnych.

Misja jako procedura postępowania prowadząca do wykreowania GOKSiR, brzmi:

 • rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i emocjonalnych mieszkańców,

 • aktywizacja społeczeństwa do działań, które zapobiegną nudzie, marazmowi i bezczynności,

 • tworzenie dobrych relacji międzyludzkich i integrowanie różnych grup społecznych, zwiększanie poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

 • skupianie lokalnych artystów i objęcie patronatem osób uzdolnionych w różnych kierunkach.

 

II.   Wizja 

Stanowi przyszły obraz miejsca i roli instytucji na rynku i brzmi ona: Ośrodek Kultury będzie placówką, do której mieszkańcy będą chętnie wchodzić, a niechętnie z niej wychodzić. Stanie się ostoją dla osób spragnionych kultury i platformą dla grup mieszkańców chcących się rozwijać. Będzie bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Posiadając wizję i misję, dzięki którym instytucja będzie mogła pozytywnie wyróżnić się na rynku, szansą ich realizacji jest spełnienie określonych niżej celów strategicznych przygotowanych na  najbliższe lata działalności.

Cele strategiczne:

1)    społeczność lokalna aktywna w obszarze kultury:

a) wzmocnienie integracji pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi,

b) sprzyjanie powstawaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców,

c) rozwój świadomości obywatelskiej.

2)    mieszkaniec gminy świadomym uczestnikiem kultury:

a) zwiększenie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach kulturalnych mieszkańców,

b) dostosowanie i wzbogacenie istniejącej oferty do potrzeb uczestników kultury,

c) zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3)    ośrodek kultury przystosowany do wyzwań współczesności:

a) pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na modernizacje Gminnego Ośrodka   Kultury,

b) kształcenie ustawiczne kadry. 

 

III.     Działania zmierzające do celów strategicznych

 1.  powołanie grupy partnerów złożonych z pracowników, animatorów, działaczy społecznych zainteresowanych rozwijaniem kultury gminy Dobromierz,

 2. budowanie przestrzeni kulturalnej aktywności prowadzącej do działań z wykorzystaniem potencjału lokalnego,

 3. działania edukacyjne prowadzące do rozwoju kultury obywatelskiej,

 4. diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego poprzez ankiety, wywiady oraz monitorowanie uczestnictwa w różnych formach działań kulturalnych,

 5. opracowanie i realizacja działań kulturalnych odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców,

 6. wspomaganie i tworzenie warunków do indywidualnych inicjatyw artystycznych i kulturotwórczych mieszkańców,

 7. zwiększanie środków budżetowych i pozabudżetowych poprzez udział w projektach, pozyskiwanie sponsorów na modernizację bazy lokalowej,

 8. szkolenie kadry i podnoszenie jej kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, szkoleniach , kursach oraz poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Hierarchia powyższych celów wynika z konieczności długofalowego rozwoju ośrodka kultury. Rozwój ten jest możliwy tylko poprzez wyjście z ofertą usługową do jak największej liczby potencjalnych klientów. Uzupełnieniem celu pierwszego jest cel drugi, którego realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia wzrostu liczby osób korzystających z usług ośrodka kultury. Dodatkowo poprzez stworzenie elastycznego zespołu pracowników- realizację celu trzeciego - można stworzyć pozytywny wizerunek ośrodka kultury.

Współczesną instytucję kultury cechować powinny przede wszystkim wielofunkcyjność oraz połączenie działalności komercyjnej z nieodpłatną. W jednym miejscu powinny znajdować się kawiarnia, sala komputerowa, powinna być prowadzona działalność wystawiennicza, edukacyjna (dla różnych grup wiekowych) i sportowa, powinny odbywać się koncerty.

                                                           

              Dyrektor                                                                                               Organizator

                                                                                                                             Wójt
(-) Marzena Puć -Piotrowska                                                                             (-) Jerzy Ulbin

 

 

 

 

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Świdnicy
ul. Różana 1
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.