Jesteś tutaj: GOSPODARKA » Przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa i eksploatacja

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, BUDOWA I EKSPLOATACJA


 

Program dofinansowania kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Dobromierz

 

W Gminie Dobromierz przyjęta została uchwała Nr XXXV/220/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Dobromierz.

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego o przepustowości do 5 m3 na dobę lub bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne mogą uzyskać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobromierz na obszarze, dla którego nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Dobromierz, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z przyczyn technicznych bądź jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Dotacja obejmuje wybudowanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy EN: 12566-3+A2:2013 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika.

Wysokość dotacji wynosi:

 1. do kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
  a) dla budynków jednorodzinnych do 75% kosztów, nie więcej niż 10 000 zł,
  b) dla budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych) oraz dla dwóch i więcej
  budynków jednorodzinnych
  do 70% kosztów, nie więcej niż 20 000 zł,
   

 2. do budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne – do 50%
  kosztów, nie więcej niż 4 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje jest ustalona uchwałą Rady Gminy w budżecie na dany rok budżetowy. Ubieganie się o dotację wymaga złożenia pisemnego wniosku spełniającego warunki określone w uchwale.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać do Urzędu Gminy Dobromierz na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały, o kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu wniosku.
Wniosek nierozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, zostanie rozpatrzony w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, pod warunkiem podtrzymania wniosku przez wnioskodawcę.

Przed przystąpieniem do programu proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy pok. nr 13, tel. 74 85 86 217 w. 16 w celu ustalenia czy dana nieruchomość kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.

Link do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobromierz w celu możliwości zapoznania się z powyższą uchwałą wraz z załącznikami:

 • UCHWAŁA NR XXXV/220/17
  RADY GMINY DOBROMIERZ
  z dnia 1 września 2017 r.
  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Dobromierz

 

 


Przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa i eksploatacja
20.04.2015

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) nie jest prosta i nie jest tania, wymaga przestrzegania wielu szczegółowych przepisów oraz zastosowania urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty. Eksploatacja POŚ wymaga również ponoszenia kosztów: obsługi serwisowej, energii elektrycznej, wywożenia osadów.

Zaangażowanie projektanta z odpowiednimi uprawnieniami zapewni, że oczyszczalnia będzie spełniać obowiązujące normy i gwarantować odpowiedni poziom oczyszczenia ścieków, tym samym nie będzie obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu. Zbiorniki gnilne z drenażem rozsączającym nie spełniają obowiązujących przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków i nie zwalniają właściciela nieruchomości z obowiązku  przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.

 

Prawo lokalne

Przed podjęciem decyzji o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) należy upewnić się czy rozpatrywana działka nie znajduje się na obszarze, na którym prawo lokalne wyklucza budowę POŚ. Informacje na ten temat są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym w urzędzie gminy. Zakaz budowy przydomowych oczyszczalni może być związany
z lokalizacją działki w pobliżu lub bezpośrednio na terenach cennych przyrodniczo lub chronionych   i utrudnioną kontrolą jakości zrzucanych ścieków z POŚ. Zakaz budowy POŚ może również wystąpić w przypadku położenia nieruchomości na terenie zalewowym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz zawiera wyznaczone obszary zalewowe.

 

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane

Podstawowym dokumentem, który umożliwia rozpoczęcie budowy przydomowej (indywidualnej) oczyszczalni ścieków jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane. Zgodnie z Art. 29    ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę. W takim przypadku zgodnie z Art. 30, ust. 1, pkt 1 ustawy, budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowlanego.

Zgłoszenie budowlane w formie wniosku należy złożyć w starostwie powiatowym. Wymagania dotyczące zgłoszenia są zawarte w ustawie Prawo budowlane i w innych przepisach. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydaje urząd gminy),

-potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków wykonany przez osobę
z uprawnieniami
, który zawiera opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz
z parametrami, odpowiednie szkice lub rysunki sporządzone na mapie do celów projektowych, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

-certyfikaty urządzeń projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków  potwierdzające zdolność oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi normami, w tym deklarację zgodności wyrobu z  Europejską Normą EN 12566-3 potwierdzającą dopuszczenie oczyszczalni do stosowania w budownictwie, (deklaracji zgodności zażąda Starostwo Powiatowe podczas procedury zgłoszenia zamiaru budowy POŚ, po wybudowaniu oczyszczalni deklaracja będzie potrzebna dla inspektora nadzoru budowlanego,
a w przypadku kontroli także dla    sanepidu i inspektoratu ochrony środowiska),

-pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane).

 

Lokalizacja oczyszczalni

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury, zarówno na terenie właściciela, jak i działkach sąsiednich. Kwestie powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Przykład 1- odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiornika  bezodpływowego o pojemności do 10 m3, w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej: do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.  Przykład 2 – drenaż rozsączający POŚ: 2,0 m od granicy działki; 1,5 m nad poziomem wód gruntowych; 3,0 m od drzew i krzewów; 1,5 m od rurociągów z wodą.

 

Dopuszczenie oczyszczalni (urządzeń) do stosowania w budownictwie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest deklaracja zgodności wyrobu z Europejską Normą EN 12566-3 oraz oznaczenie europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.

 

Odprowadzenie ścieków, pozwolenie wodnoprawne

Warunki odprowadzania ścieków są uzależnione od ilość ścieków i miejsca zrzutu (do wody lub gruntu; działka inwestora lub inna) i są ściśle określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). W przypadku odprowadzania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków może wystąpić szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków nie będzie wymagane, gdy inwestor zamierza odprowadzać ścieki w ilości mniejszej niż 5 m³ na dobę na terenie swojej działki (zwykłe korzystanie z wód – art. 36 ustawy). W sytuacji, gdy planowana ilość ścieków przekroczy 5 m³ na dobę niezależnie od tego, czy zrzut ścieków nastąpi na działce inwestora czy poza nią oraz gdy ścieki będą odprowadzane do gruntu lub do wód niestanowiących własności inwestora  niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (szczególne korzystanie z wód – art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy). Pozwolenie wodnoprawne wydaje starostwo powiatowe. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć: wniosek, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opis planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, operat wodnoprawny (dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowe dane dotyczące planowanej POŚ). Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na 10 lat.

Wskaźniki oczyszczenia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą zapewnić odpowiedni poziom oczyszczenia ścieków. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zostało określonych kilka wskaźników, które służą do oceny prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni: BZT5 -  pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu , ChZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny. Dla przydomowych oczyszczalni ścieków, dla których wymagane było uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego rozporządzenie nakłada obowiązek kontroli skuteczności oczyszczania ścieków (kilka razy w ciągu roku).

 

Obowiązek zgłoszenia

Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
o przepustowości do 5 m³ i odprowadzeniu ścieków na terenie własnej nieruchomości (zwykłe korzystanie z wód), zgodnie z wymaganiami Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia wójtowi gminy zamiaru rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni. Jeżeli organ w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć eksploatację oczyszczalni.

Zgodnie z wymaganiami art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W przypadku budowy POŚ, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zamiar rozpoczęcia eksploatacji wymaga zgłoszenia, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania,

w starostwie powiatowym.

 

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji. Przyłączenie nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

 

Koszt budowy i eksploatacji

Koszty budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni dla 6 – 9 użytkowników (RLM) można oszacować następująco. Etap projektowania 2000 – 3000 zł obejmuje: odwierty dla sprawdzenia poziomu wód gruntowych, opracowanie projektu budowlanego przez  projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, mapa do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie potrzebne). Zakup urządzeń (wyłącznie z certyfikatem potwierdzającym wymagany poziom oczyszczenia ścieków, zgodny z normą  EN 12566-3): 10000-15000 zł. Istotny wpływ na cenę ma sposób zrzutu ścieków z oczyszczalni. Montaż, w tym roboty ziemne 2000-3000 zł. Koszty eksploatacji 100-150 zł na miesiąc: energia elektryczna, przeglądy i naprawy serwisowe (zalecane 4 przeglądy w roku), wywóz osadów do oczyszczalni ścieków (1-2 razy w roku).

 

Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880),

6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

                                                                                                   Opracował
                                                                                                E. Krumplewski

BANNER

BANNER

BANNER2

BANNER3

BANNER4

BANNER5

BANNER6

BANNER7

BANNER8

BANNER9

BANNER10

BANNER11

BANNER12

BANNER13

BANNER14

BANNER15

BANNER16

BANNER17

BANNER18

BANNER19

BANNER20

BANNER21

BANNER22

BANNER23

BANNER24

BANNER25

BANNER26

BANNER27

BANNER28

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy 
ul. Różana

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.