WIADOMOŚCI

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

A A A

07.11.2019

  

6 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Dobromierz wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Granit Roztoka na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Doposażenie drużyn młodzieżowych w sprzęt sportowy”.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 15 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobromierz (poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00; wtorek od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00) w sekretariacie pok. Nr 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszewczyk@dobromierz.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 

do góry  |