WIADOMOŚCI

Dolnośląskie Małe Granty  

A A A

27.03.2019

  

Ruszyła IV edycja programu „Dolnośląskie Małe Granty”, realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Konkurs skierowany jest do lokalnych grup nieformalnych mających pomysł na aktywizację mieszkańców regionu w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.

 

Minimalna wysokość dofinansowania wynosi 1000 PLN, a maksymalna 5000 PLN.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • turystyki i krajoznawstwa;

 • promocji i organizacji wolontariatu;

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • inne.

Nabór wniosków trwa od 20 marca 2019 roku do 8 kwietnia 2019 roku do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje, regulamin i generator wniosków na stronie: www.malegranty.pl

 

  

do góry  |