WIADOMOŚCI

Budżet przyjęty jednogłośnie 

A A A

31.12.2018

  

Kolejny rok dla naszej gminy zapowiada się niezwykle pracowicie, a to za sprawą zaplanowanych do realizacji inwestycji. Podczas przedświątecznej sesji, Rada Gminy Dobromierz jednogłośnie uchwaliła przedstawiony przez wójta Jerzego Ulbina budżet na 2019 rok.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 28.246.525,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 23.328.525,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.918.000,00 zł. Założono, że plan wydatków wyniesie 25.854.150,00 zł w tym: wydatki bieżące 21.237.756,57 zł i wydatki majątkowe 4.616.393,43 zł. Zaplanowana nadwyżka w wysokości 2.392.375,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Najistotniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji to:

  • dokończenie I etapu budowy oczyszczalni ścieków w Czernicy,

  • budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie,

  • II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Gniewków w Roztoce, Borowie i Jugowej,

  • dalsza budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie,

  • budowa wodociągu w Pietrzykowie,

  • rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu,

  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

  • budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie,

  • dalszy etap prac przy budowie centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Jugowa,

  • budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie.

Istotnym punktem sesji było również podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz pod kątem oceny sytuacji finansowej gminy w perspektywie długoterminowej oraz dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy i jej zdolności kredytowej.

Przyszłoroczny budżet jest ambitny, kreatywny i realny do wykonania. Pod względem zaplanowanych zadań będzie to kolejny intensywny rok pracy - komentuje wójt Jerzy Ulbin. 

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

  

 

do góry  |