Jesteś tutaj: GOSPODARKA » Programy Strategiczne Gminy » Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020


 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIKI:


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

29.07.2016

PLIK DO POBRANIA:

 


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 25 lipca 2016 r.

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020"

Wójt Gminy Dobromierz serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Dobromierz oraz podmioty działające na terenie gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020".

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020" oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Dobromierz.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminach od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 13.00.

 • W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

 • Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców
  i podmioty działające na terenie gminy opinii i uwag do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020" na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

 • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

 • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 13.00 oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020" będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobromierzu pod adresem www.bip.dobromierz

 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobromierzu pod adresem www.dobromierz.pl (w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji);

 3. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz,
  pokój nr 9, II piętro.

Konsultacje przeprowadzone zostaną:

 1. poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pokój nr 6,

 2. poprzez przesłanie formularza na adres Urząd Gminy w Dobromierzu, 
  Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz (decyduje data wpływu do Urzędu),

 3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz do dnia 28 lipca 2016 r.
  do godz. 13.00 (pok. nr 9, II piętro).

Niniejsze ogłoszenie sporządzono na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 72.2016 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020"


Wójt (-) Jerzy Ulbin

 


PLIKI DO POBRANIA:


 


Lokalny Program Rewitalizacji
11.03.2016

Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. 

Istotą programu jest tworzenie go we współpracy z lokalną społecznością: mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, działaczami społecznymi czy innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem lokalnym.

 

Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobromierz na lata 2016-2020.
Dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji określi nowy przedmiot programu rewitalizacji.

Podstawowym elementem procesu rewitalizacji będzie Zespół ds. Rewitalizacji - organ konsultacyjny Wójta Gminy Dobromierz. Będzie on odpowiedzialny za zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie.

Zatem zapraszamy wszystkie osoby chętne do prac w zespole, w szczególności przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji kultury, edukacyjnych i opieki społecznej, organów władzy publicznej oraz organów doradczych i opiniujących funkcjonujących w gminie.

Po ostatecznym ustaleniu obszarów, które będą rewitalizowane, do prac zespołu zostaną zaproszeni również przedstawiciele mieszkańców tychże obszarów oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości.
Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę elektronicznie za pomocą formularza deklaracji dostępnego poniżej, albo wydrukować i wypełnić formularz i złożyć go w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz w terminie do dnia 29 marca br.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

PODSTAWOWE DEFINICJE

Rewitalizacja - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, 6 w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

 • uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;

 • pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;

 • ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;

 • właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;

 • zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;

 • koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;

 • realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

 • gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

 • środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),

 • przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),

 • technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.

Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Przykłady działań rewitalizacyjnych

 • budowa/remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu - o ile te działania przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta oraz przyczynią się do zapobiegania występowania zjawiska przestępczości

 • budowa/przebudowa/remonty ulic, chodników, ścieżek rowerowych - o ile w wyniku tych działań nastąpi poprawa funkcjonalności ruchu w obszarach wskazanych do rewitalizacji oraz zwiększy się dostępność do tych obszarów

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym m.in. przebudowa placów, budowa/remonty parkingów, publicznych toalet miejskich, montaż elementów małej architektury, regeneracja miejsc rekreacji, tworzenie nowych terenów zieleni, placów zabaw dla dzieci - o ile dzięki tym działaniom nastąpi ożywienie obszaru poddawanego rewitalizacji za sprawą zwiększenia liczby osób korzystających z odnowionej przestrzeni

 • budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na cele społeczne (np. świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej), zdrowotne (np. szpitale, przychodnie), edukacyjne (np. przedszkola, szkoły), kulturalne (np. domy kultury, galerie, muzea), turystyczne (np. punkty informacji turystycznej, hotele), mieszkalno-usługowe - o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia

 • konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - o ile działania te połączone są z wprowadzeniem do zabytku nowej funkcji (społecznej, kulturalnej, usługowej) mającej wpływ na ożywienie najbliższego otoczenia

 • przebudowa/remonty budynków mieszkalnych, w tym wymiana mediów - o ile w wyniku tych działań budynki te, znajdujące się najczęściej w złym stanie technicznym, nie będą już stanowiły zagrożenia dla życia ludzi oraz zmniejszą się koszty ich utrzymania co ma istotne znaczenie z uwagi na częste występowanie na terenach rewitalizowanych zjawiska ubóstwa

 • inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów wskazanych do rewitalizacji w celu pełnego wykorzystywania ich potencjału

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, które integrują i aktywizują lokalną społeczność do częstszego korzystania z przestrzeni publicznych

 • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu np. osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz przyczyniają się do ich aktywizacji zawodowej

 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji w szczególności zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań

 • działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości na terenach wskazanych do rewitalizacji, w tym np. wynajmowanie gminnych lokali na preferencyjnych warunkach, zwolnienia z podatku od nieruchomości, stworzenie bazy danych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wskazanych do rewitalizacji, stworzenie bazy zawierającej informacje o lokalach użytkowych do wynajęcia, wspólna promocja przedsiębiorców, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na terenach wskazanych do rewitalizacji

 • wspieranie podmiotów ekonomii społecznej

 • organizacja plebiscytów, konkursów dla podmiotów prowadzących działalność na terenach wskazanych do rewitalizacji (np. na najładniejszy balkon, witrynę świąteczną) oraz dla właścicieli nieruchomości (np. na najciekawiej zagospodarowane podwórko) w celu zaktywizowania ich do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców obszarów poddawanych rewitalizacji, ożywiania przestrzeni oraz poprawy jej estetyki

 • organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców prowadzących na tych terenach stałą działalność (np. restauratorów, handlowców) za sprawą udziału w tych imprezach kupców oraz klientów

 • stworzenie systemu zamiany lokali mieszkalnych obejmującego zarówno realizację wniosków o zamianę lokali, jak i aktywne zachęcanie najemców do przeprowadzenia się na tereny poddawane rewitalizacji

 • działania mające na celu wzmocnienie i rozwój instytucji publicznych w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz ich dostępności, w tym m.in. streetworker (pedagog ulicy)

 • opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie zasad rozmieszczania obiektów informacji wizualnej (reklam i szyldów) w celu poprawy jakości estetyki przestrzeni publicznej - reklamy nie powinny zawłaszczać tej przestrzeni dla celów komercyjnych ani w niej dominować, winny pełnić rolę informacyjną

 • przyjęcie jasnych zasad dotyczących ograniczeń w ruchu kołowym, preferencje dla komunikacji publicznej (budowa/remonty dworców, centrów przesiadkowych), ułatwienia dla rowerzystów oraz stworzenie lepszych warunków do poruszania się dla pieszych z uwzględnieniem osób z ograniczoną zdolnością poruszania

 • organizacja konsultacji społecznych mających na celu poznanie opinii wszystkich środowiska zainteresowanych procesem rewitalizacji. Projekty rewitalizacyjne powinny być wynikiem zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców.

Dlatego projekty te powinny być przedstawione do konsultacji jeszcze przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.

Działania rewitalizacyjne o charakterze infrastrukturalnym powinny w swoim zakresie uwzględniać m.in. działania w zakresie oszczędności energetycznej (np. termomodernizacja, odnawialne źródła energii, montaż energooszczędnego oświetlenia), potrzeby osób niepełnosprawnych (np. montaż wind, budowa podjazdów), budowę/przebudowę/remonty sieci (np. kanalizacyjnych, wodociągowych) oraz poprawę estetyki (np. uporządkowanie tablic reklamowych)

 

BANNER

BANNER

BANNER2

BANNER3

BANNER4

BANNER5

BANNER6

BANNER7

BANNER8

BANNER9

BANNER10

BANNER11

BANNER12

BANNER13

BANNER14

BANNER15

BANNER16

BANNER17

BANNER18

BANNER19

BANNER20

BANNER21

BANNER22

BANNER23

BANNER24

BANNER25

BANNER26

BANNER27

BANNER28

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy 
ul. Różana

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.