WIADOMOŚCI

Od 01 lipca rusza DOBRY START – 300 dla ucznia

A A A

01.07.2019

  

Świadczenie Dobry Start przysługuje, niezależnie od dochodu, raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wysokość świadczenia to 300 zł.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane w następujących terminach:

 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną lub posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP za pomocą portalu Emp@tia,

 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną czyli listownie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24.

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

 • pełnoletnia osoba ucząca się

Przyznanie świadczenia DOBRY START nie wymaga wydania decyzji. Na adres poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Świadczenie DOBRY START nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ważne!
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.


PLIKI DO POBRANIA:

 • SDS-1
  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START
   

 • SDS-1Z
  ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START


 

 

 

do góry  |