WIADOMOŚCI

Praca dla wychowawców kolonijnych  

A A A

03.04.2019

  

Poszukujemy kandydatów do pracy jako wychowawca kolonijny w następujących formach wypoczynku:

 1. kolonia taneczno - sportowa dla dzieci w wieku 7-12 lat w Ośrodku Wczasowym ADRIA w Rewalu, w terminie 22 - 29 czerwca br. (2 - osoby),

 2. kolonia fitness - sport dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat w Ośrodku Wczasowym Marena Wellness & Spa w Międzywodziu, w terminie od 24 czerwca - 1 lipca br. (2 - osoby).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w terminie do 23 kwietnia br.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu, Plac Wolności 24, tel. 74 85 86 237.

Wychowawcą kolonijnym może być:

 1. nauczyciel (czynny zawodowo),

 2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,

 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,

 4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

 5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,

 6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

 7. trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą mieć ukończone 18 lat życia i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (z wyłączeniem instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).

* Odpowiednie przeszkolenie - zajęcia ujęte w programie studiów zawierające program kursu przygotowawczego dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży określony w rozporządzeniu.

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku) lub

 • legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego lub

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

 

 

do góry  |