WIADOMOŚCI

Podsumowali budowę kanalizacji 

A A A

05.12.2018

  

Przedstawiciele Gminy Dobromierz wraz z wójtem Jerzym Ulbinem i Wykonawcą firmą EKO-WOD ze Świdnicy, podczas spotkania z mieszkańcami gminy, podsumowali realizację projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”.

Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej nr 4 ,,Środowisko i zasoby"
Działania nr 4.2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa"
Poddziałania nr 4.2.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 10 km wraz z odcinkami bocznymi (do granicy posesji) oraz 17 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową studni rozprężnych.

Celem projektu jest racjonalizacja gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia gminy Dobromierz w podstawową infrastrukturę techniczną, dzięki czemu nastąpi zwiększenie ilości osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 144 359,20 PLN, w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 562 597,33 PLN.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
 

 

do góry  |