WIADOMOŚCI

Za nami II sesja Rady 

A A A

04.12.2018

  

W piątek, 30 listopada br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, po raz drugi w VIII kadencji samorządu, obradowali gminni rajcy.

Radni przyjęli Program Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Program ten określa cele, zasady i formy współpracy, zadania priorytetowe, sposób realizacji i planowane środki. Rada uchwaliła również wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Dobromierz, a także zmiany w budżecie na rok 2018 oraz wyraziła zgodę na zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

Istotnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. Podjęcie uchwały wynikało z konieczności dostosowania, zgodnie z intencją ustawodawcy, stawek opłat do realnie ponoszonych kosztów, gdyż te obecnie obowiązujące nie pozwalają na samofinansowanie systemu, na co wpływ mają takie parametry jak: zwiększenie ilości odbieranych odpadów, podwyżka cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów przez instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów oraz zmieniona po przetargu cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób – 14 zł miesięcznie/od 1 mieszkańca,

  • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości ponad 4 osób – 9 zł miesięcznie (czyli od 5 i kolejnej osoby).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób – 25 zł miesięcznie/od 1 mieszkańca,

  • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości ponad 4 osób – 15 zł miesięcznie (czyli od 5 i kolejnej osoby).
    Sesję tradycyjnie zakończyły wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przypominamy również, że wszystkie posiedzenia Rady Gminy Dobromierz można oglądać online. Link do nagrań udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Posiedzenia Rady Gminy.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  

do góry  |